Category: travel news

เก็บเปลือกหอยที่ยังคงอ่อนนุ่มอยู่ในมือของเธอ

ขณะที่ฉันบีบทางของฉันผ่านฝูงชน, Marion Symonds ไม่ว่างจีบด้านหนึ่งของ pasty ยาว 4.5m ในพลาซ่ากลาง ดวงตาทั้งสองข้างอยู่บนขนมปังเบเกอรี่ของคอร์นิชขณะที่เธอเก็บเปลือกหอยที่ยังคงอ่อนนุ่มอยู่ในมือของเธอและขลิบขอบของแป้งด้วยปลายนิ้วเพื่อผนึกไว้ในเนื้อมันฝรั่งและหัวหอม มองไปที่หลังคาสีแดงที่ลาดเอียงและสวนตกแต่งอย่างสวยงามรอบ ๆ ตัวเรา

เมืองโบราณโนนเมือง

เป็นการพบร่องรอยทางโบราณคดี ยุคสมัยศิลปะทวารวดีที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดขอนแก่น ซึ่งความจริงสำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 9 ขอนแก่นได้จัดเป็นโบราณสถานที่สำคัญของขอนแก่นไว้นานแล้วแต่เพิ่งจะขุดค้นพบเป็นบางส่วนไปเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2525 พบว่าใต้ดินลึกลงไปจากบริเวณโนนเมืองเป็นร่องรอยถิ่นฐานของสังคมประวัติศาสตร์สมัยหนึ่งในอดีตเมืองโบราณ

ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ

หากอยากเรียนรู้ปรัชญาของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแล้วล่ะก็ ศูนย์ฯ แห่งนี้จะบอกเล่าเรื่องราวนั้นได้อย่างเต็มอิ่ม โดยที่นี่เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2544 ภายใต้วิสัยทัศน์ “ยึดมั่นในปรัชญา พัฒนาตามขั้นตอน สอนให้พึ่งตนเอง” ซึ่งมีความหมาย คือ ประการแรก เป็นการยึดถือเอาแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น