เปิดโครงการเทศกิจปลูกป่าเพิ่มบ้านสัตว์น้ำชายทะเล

เปิดโครงการ “เทศกิจปลูกป่า รักษาสิ่งแวดล้อม” เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนบางขุนเทียน เมื่อวันที่ 25 เม.ย. ณ โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ เขตบางขุนเทียน  นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดโครงการ “เทศกิจปลูกป่า รักษาสิ่งแวดล้อม” พร้อมนำคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนัก ผู้บริหารสำนักงานเขต ทั้ง 50 เขต ร่วมปลูกป่าชายเลนในพื้นที่เขตบางขุนเทียน

เพื่อป้องกันน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่ง ฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ ร่วมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกจิตสำนึกรักษ์ธรรมชาติให้กับประชาชน อีกทั้งเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนบริเวณชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน  นายสกลธี กล่าวว่า โครงการ “เทศกิจปลูกป่า รักษาสิ่งแวดล้อม” เป็นโครงการที่สอดคล้อง กับนโยบาย “ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที” ของพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่จะดูแลกรุงเทพมหานครอย่างรอบด้าน โดยหนึ่งในนโยบายสำคัญ คือ การดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ ซึ่งโครงการ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” เป็นการรวมพลังภาคีเครือข่ายปลูกป่าชายเลนในพื้นที่เขตบางขุนเทียน เพื่อป้องกันน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่ง ฟื้นฟูระบบนิเวศ รวมทั้งส่งเสรมการเรียนรู้และปลูกจิตสำนึกรักษ์ธรรมชาติให้กับประชาชน โดยมีเป้าหมายที่จะดำเนินการปลูกป่าชายเลน จำนวน 3,000 ไร่ เพื่อช่วยป้องกันปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่ง และฟื้นฟูระบบนิเวศ รวมทั้งสามารถพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืนต่อไปได้. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews