ทปอ.ออกแถลงการณ์ ให้กรมบัญชีกลางทบทวนการจ้างพนักงาน-ลูกจ้าง มหาวิทยาลัย

ทปอ. ออกแถลงการณ์ ขอให้กรมบัญชีกลางทบทวนการจ้างพนักงานและลูกจ้างจากเงินนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัย ให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสภามหาวิทยาลัย

วันนี้ (24 พ.ค.) แถลงการณ์ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561

จากการที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้ออกระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงาน หรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ให้กระทรวงการคลังจัดระเบียบการว่าจ้างพนักงานและลูกจ้างของหน่วยราชการแล้วนั้น ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ขอชี้แจงว่า ระเบียบดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นส่วนราชการ ทั้งที่เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ที่จัดจ้างพนักงานหรือลูกจ้างจำนวนหนึ่ง จากเงินนอกงบประมาณ ในการช่วยปฏิบัติงานตามพันธกิจ ทั้งนี้ การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสภามหาวิทยาลัย มีการจัดทำแผนอัตรากำลัง และระเบียบการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณในเรื่องดังกล่าว เพื่อความโปร่งใสตามหลักการบริหารงานด้วยธรรมาภิบาล

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ขอยืนยันว่า ระเบียบดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่ขาดความคล่องตัว และไม่เอื้อต่อการทำงานของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ที่ต้องการให้ มหาวิทยาลัยเป็นพลังขับเคลื่อนการผลิตกำลังคนที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม และการผลิตผลงานวิจัยไปสู่นวัตกรรมได้

จึงขอให้กรมบัญชีกลางได้พิจารณาทบทวนการจ้างพนักงานและลูกจ้างจากเงินนอกงบประมาณโดยในส่วนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสภามหาวิทยาลัย

ขอบคุณข่าวที่มีประโยชน์ และติดตามข่าวฉบับเต็มได้ที่ ผู้จัดการออนไลน์